Marknadsplatsen Falun

Trotzgatan 10

072 705 94 25

Sälj hos oss

Hyresvillkor

 1. Hyresobjekt: Hyresgästen hyr hyllor i Marknadsplatsen Faluns butikslokal på Trotzgatan 10 för ändamålet att sälja varor på kommission. Hyllorna och det tillhörande allmänna utrymmet kommer att vara tillgängliga för hyresgästen under hyresperioden.

 2. Hyresperiod: En hyresperiod avser onsdagen veckan efter bokningen genomförs och avslutas lördag samma vecka, hyresavtalet fortsätter tillsvidare fram till att avtalet sägs upp av någon av parterna enligt punkt 8. Om inget uttryckligt meddelande om uppsägning ges, förlängs hyreskontraktet automatiskt med en hyresperiod ända tills avtalet sägs upp.

 3. Hyresavgift: Hyresgästen ska betala en hyresavgift på ett bestämt belopp mellan parterna, avgiften erlaggs av hyresgästen i förväg för vardera hyresperiod. Hyresavgiften kan justeras av hyresvärden med rimligt meddelande till hyresgästen.

 4. Kommissionsförsäljning: Hyresgästen har rätt att sälja sina varor på hyllorna på kommission. En överenskommen andel av försäljningspriset för varorna kommer att tillfalla hyresvärden som kommissionsavgift. Den exakta andelen för kommissionsavgiften kommer att specificeras skriftligen till hyresgästen av hyresvärden.

 5. Varuansvar: Hyresgästen är ansvarig för sina varor som är placerade på hyllorna och ska se till att de är välorganiserade och följer eventuella gällande säkerhets- och hälsoföreskrifter. Hyresvärden ansvarar inte för eventuell förlust, stöld eller skada på varorna.

 6. Underhåll: Hyresgästen är ansvarig för att hålla hyllorna och det tillhörande utrymmet rent och i gott skick. Eventuella reparationer som behövs på grund av skador orsakade av hyresgästen eller dess anställda kommer att åligga hyresgästen att åtgärda på egen bekostnad.

 7. Tillträde: Hyresvärden har rätt att komma åt hyresobjektet för att utföra inspektioner eller nödvändiga underhållsåtgärder efter att ha gett hyresgästen rimligt meddelande i förväg.

 8. Uppsägning: Båda parter har rätt att säga upp avtalet genom att ge en skriftlig uppsägning med omgående verkan. Vid avtalets upphörande ska hyresgästen ta bort sina varor från hyllan och återlämna hyresobjektet i gott skick. Om ingen uppsägning sker, förlängs hyresperioden automatiskt enligt punkt 2 ovan.

 9. Faktureringsvillkor: Betalning av hyresavgiftenska ske genom faktura, kontant eller via swish och eventuella kommissionsavgifter dras av automatiskt från hyresgästens försäljningsbelopp. Hyresvärden har rätt att ta ut en fakturaavgift på högst 60 kronor för varje utfärdad faktura, denna avgift avser även elektroniska fakturor. Vid försenad betalning har hyresvärden rätt att ta ut en påminnelseavgift på högst 60 kronor.

 10. Betalningsvillkor: Utbetalning av hyresgästens försäljning kan göras antingen digitalt eller kontant. Utbetalningen sker tidigast vid slutet av en hyresperiod efter en sammansställning av hyresgästens försäljning har utfärdats. Hyresgästen kan välja att spara sitt försäljningsbelopp till ett senare datum efter eget godkännande, i övriga fall då hyresvärden inte har haft möjlighet att betala ut beloppet får det åsidosättas tills hyresgästen begär sitt uttag. Om hyresvärden inte har haft kommunikation med hyresgästen, fått skriftligt meddelande från hyresgästen eller haft möjlighet att kontakta denne avseende kommissionsförsäljning inom 2 månader har hyresvärden rätt att behålla hyresgästens kommissionsförsäljningsbelopp.

 11. Avtalstolkning: Eventuella tvister eller oenigheter som uppstår mellan parterna ska i första hand försökas lösas genom förhandling. Om parterna inte kan nå en överenskommelse ska tvisten lösas enligt svensk lagstiftning och vid behov prövas av behörig domstol.

 12. Övriga villkor: Eventuella ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknade av båda parter för att vara giltiga.