Marknadsplatsen Falun

Trotzgatan 10

072 705 94 25

Sälj hos oss

Integritetspolicy

 1. Hyresobjekt: Hyresgästen hyr hyllor belägna i [plats] för ändamålet att sälja varor på kommission. Hyllorna och det tillhörande utrymmet kommer att vara tillgängliga för hyresgästen under hyresperioden.

 2. Hyresperiod: Hyresperioden börjar den [startdatum] och fortsätter tillsvidare fram till att avtalet sägs upp av någon av parterna enligt punkt 8. Om inget uttryckligt meddelande om uppsägning ges, förlängs hyresperioden automatiskt med en period av [tid] från och med utgången av den ursprungliga hyresperioden.

 3. Hyresavgift: Hyresgästen ska betala en månatlig hyresavgift på [belopp] som förfaller till betalning den [betalningsdag] varje månad. Hyresavgiften kan justeras av hyresvärden med rimligt meddelande till hyresgästen.

 4. Kommissionsförsäljning: Hyresgästen har rätt att sälja sina varor på hyllorna på kommission. En överenskommen andel av försäljningspriset för varorna kommer att tillfalla hyresvärden som kommissionsavgift. Den exakta andelen och betalningsvillkoren för kommissionsavgiften kommer att specificeras i en separat kommissionsavtal mellan parterna.

 5. Varuansvar: Hyresgästen är ansvarig för sina varor som är placerade på hyllorna och ska se till att de är välorganiserade och följer eventuella gällande säkerhets- och hälsoföreskrifter. Hyresvärden ansvarar inte för eventuell förlust, stöld eller skada på varorna.

 6. Underhåll: Hyresgästen är ansvarig för att hålla hyllorna och det tillhörande utrymmet rent och i gott skick. Eventuella reparationer som behövs på grund av skador orsakade av hyresgästen eller dess anställda kommer att åligga hyresgästen att åtgärda på egen bekostnad.

 7. Tillträde: Hyresvärden har rätt att komma in i hyreslokalen för att utföra inspektioner eller nödvändiga underhållsåtgärder efter att ha gett hyresgästen rimligt meddelande i förväg.

 8. Uppsägning: Båda parter har rätt att säga upp avtalet genom att ge en skriftlig uppsägning med [antal dagar/månader] förvarning. Vid avtalets upphörande ska hyresgästen ta bort sina varor från hyllorna och återlämna hyreslokalen i gott skick. Om ingen uppsägning sker, förlängs hyresperioden automatiskt enligt punkt 2 ovan.

 9. Faktureringsvillkor: Betalning av hyresavgiften och eventuella kommissionsavgifter ska ske genom faktura. Hyresvärden har rätt att ta ut en fakturaavgift på [belopp] för varje utfärdad faktura. Vid försenad betalning har hyresvärden rätt att ta ut en påminnelseavgift på [belopp].

 10. Betalningsvillkor: Utbetalning av hyresgästens försäljning kan göras antingen digitalt eller kontant. Utbetalningen sker tidigast vid veckans slut efter försäljningsperioden. Hyresgästen kan välja att spara sitt försäljningsbelopp till ett senare datum efter eget godkännande.

 11. Avtalstolkning: Eventuella tvister eller oenigheter som uppstår mellan parterna ska i första hand försökas lösas genom förhandling. Om parterna inte kan nå en överenskommelse ska tvisten lösas enligt svensk lagstiftning och vid behov prövas av behörig domstol.

 12. Övriga villkor: Eventuella ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknade av båda parter för att vara giltiga.